Raamatupidamine ja käibemaks

Siinkohal anname vaid üldise ülevaate liisingutehingute raamatupidamislikust käsitlusest ja käibemaksu arvestusest. Lisa nõuandeid saab rubriigist Regulatsioon.

Raamatupidamislik käsitlus
Raamatupidamises reguleerib rendiarvestust EV Raamatupidamise Toimkonna poolt vastu võetud rendiarvestuse juhend nr.9 (viimati muudetud 2011.a, mis on kooskõlas SME IFRSi peatükiga.20 „Rendid”.
 
Kapitalirent on selle juhendi järgi rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved lähevad liisinguleandjalt üle liisinguvõtjale. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes liisinguvõtjale üle minna.
Liisinguvõtja kajastab rendi jõustumisel kapitalirendi oma bilansis vastavalt põhivara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Liisinguvõtja arvutab renditavalt varalt amortisatsiooni, lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest tavalistest amortiseerimispõhimõtetest.
Kasutusrent on selle juhendi järgi rent, mis ei ole kapitalirent. Liisinguvõtja ei arvesta varalt amortisatsiooni ja kajastab kasutusrendi maksed rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna, sõltumata sellest, millal rendimaksed tegelikult toimuvad.

Käibemaksu arvestus
Käibemaksuseaduse seisukohalt ei oma määravat tähtsust renditehingu raamatupidamislik kajastamine, mis tuleneb Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud Rendiarvestuse juhendist.
Kapitalirent on võrdsustatud kauba müügiga ja kauba müümisel tekib käive varaseimal momendil järgnevaist: kauba valduse üleminemisel, osalise või täieliku makse laekumisel. Seega, liisingulepingu sõlmimisel esitatakse kliendile arve, kus on Esimene Lepinguosamakse ja Lepingutasu . Pärast arve tasumist saab klient postiga maksegraafiku ja arve, kus on näidatud kogu vara hind koos käibemaksuga. Saadud arve järgsed summad kuuluvad tasumisele vastavalt liisingulepingus kokku lepitud maksegraafikule. Arvel näidatud käibemaksu võib klient deklareerida arvel näidatud kuul sisendkäibemaksuna. Deklareeritava sisendkäibemaksu summa sõltub varast ja soetaja poolt maksuametiga kokku lepitud sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodist (otse- , proportsionaalne- või segameetod). Alates 1.detsembrist 2014 peale käibemaksuseaduse muudatust peab soetaja jälgima, kas sõiduautot kasutatakse eranditult ettevõtluse tarbeks (mis annaks ettevõttele õiguse 100%-liseks sisendi mahaarvamiseks) või ka erasõitudeks (millisel juhul on ettevõttel õigus vaid 50%-lisele sisendi mahaarvamisele, mis võib veelgi väheneda, kui ettevõttel on maksustatavale ärile lisaks ka maksuvaba äritegevus). Nimetatud sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang laieneb ka sõiduautode tarbeks soetatavatele kaupadele ja teenustele.
Edasised regulaarsed Lepingumaksed ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes. Küll aga peab liisinguandja deklareerima maksuvaba käibena igakuised arvetel eraldi näidatavad intressid. Liisinguvõtja jaoks on kuised arved pigem meeldetuletus tasumisele kuuluvatest kohustustest.
Kasutusrent on võrdsustatud teenuse müügiga ja samale ostjale regulaarselt teenuse osutamisel loetakse teenuse osutamise ajaks maksustamisperiood, mil lõpeb ajavahemik, mille kohta arve esitatakse. Ksutusrendilepingu sõlmimisel esitatakse kliendile arve Esimese Lepingumakse ja Lepingutasu kohta, mis on käibemaksustatud Selle arve alusel saab liisinguvõtja pärast arve tasumist deklareerida arvel näidatud käibemaksu oma sisendkäibemaksuna. Ka kasutusrendilepingu põhistele rendi maksetetele kohaldub 1.detsembrist 2014 kehtima hakanud sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang. Valduse üleandmise järgselt saab klient postiga maksegraafiku ja arve, kus on n eraldi näidatud käibemaksustatud Lepingumakse põhiosa ja maksuvaba intress. Liisinguandja deklareerib käibe vastavalt arvel näidatud teenuse osutamise kuupäevale (reeglina on perioodiks kalendrikuu, aga kokkuleppel võib see ka pikem ajavahemik olla).
Täisteenusliisingu lepingu korral, kus liisinguandja ja liisinguvõtja on kokku leppinud kuistes rendimaksetes, mis sisaldab lisaks kliendi poolt valitud erinevaid lisateenuste pakette ilma neid arvel välja toomata kuulub liisinguleandja poolt käibemaksustamisele kogu arvel näidatud rendisumma.
Nii kasutus- kui kapitalirendilepingute puhul käibemaksustatakse liisinguandja poolt lepingust tulenevad lisateenused ja lisanduvate kaupade edasimüük liisinguvõtjale, kui need on arvel eraldi välja toodud.
Liisinguvõtjalt kogutavad kindlustusvahenduse maksed ja lepingust tulenevad võimalikud kahjuhüvitisnõuded, leppetrahvid ja viivised ei kuulu maksustamisele käibemaksuga.
Rõhutame, et ärikliendi ettevõtte raamatupidamisliku- ja maksukäsitluse osas Liit ja tema liikmes firmad vastutust ei võta.